No 2 (2004)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Table of contents
 
PDF
1-2

Theoretical and Experimental Cryobiology

O. A. Gorobchenko, Yu. A. Moshko, O. T. Nikolov, O. A. Nardid, O. V. Lipina, S. V. Gatash
PDF
4-10
N. V. Orlova, N. M. Shpakova
PDF
11-16
A. V. Shilo, V. V. Lomako, L. M. Samokhina, G. A. Babijchuk
PDF
17-27
V. I. Kabachny, N. I. Gorbunova
PDF
28-35
L. G. Kuleshova
PDF
36-41
A. Yu. Gorskaya, A. N. Goltsev, E. D. Lutsenko
PDF
42-49
A. K. Gulevsky, L. I. Relina, E. A. Grischenkova, V. V. Ryazantsev, E. S. Fedulova, O. N. Kalnitskaya
PDF
50-55
O. V. Pishko
PDF
56-61
V. G. Babijchuk, V. S. Marchenko, G. A. Babijchuk, L. N. Marchenko, T. I. Bondar
PDF
62-70
M. Yu. Stegniy, A. Yu. Semenchenko
PDF
71-75
Yu. A. Kozlova, A. N. Goltsev, T. G. Dubrava, T. M. Gurina
PDF
76-83

Cryopreservation of Biological Resources

T. N. Yurchenko, A. P. Belonozhko, E. P. Zhulikova, T. M. Sharlaj
PDF
84-88

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Yu. A. Demin, A. Yu. Petrenko, L. V. Litvinova
PDF
89-93
Instructions for Authors
 
PDF
94