Vol 29, No 3 (2019)

Probl Cryobiol Cryomed

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo29.03

Table of Contents

 
PDF
 
PDF
 
197-198

Theoretical and Experimental Cryobiology

Olena Ye. Nipot, Natalya A. Yershova, Olga O. Shapkina, Sergiy S. Yershov, Vadim M. Kuchkov
PDF
199-205
Volodymyr V. Kulik, Georgiy O. Babiichuk, Vladyslav G. Babiichuk, Natalya G. Malova, Larisa A. Sirotenko
PDF
206-220
Olga V. Ochenashko, Yuriy V. Nikitchenko, Oleksandr Yu. Petrenko
PDF
221-236
Ivan T. Ivanov, Boyana K. Paarvanova
PDF
237-245
Ivan I. Shchenyavsky, Oleksandr K. Gulevsky
PDF
246-254

Cryopreservation of Biological Resources

Pavlo Yu. Ulizko, Olena M Bobrova, Oleg A Nardid, Pavlo М. Zubov, Igor F. Kovalenko, Vadim M. Kuchkov, Larisa A. Vodopyanova
PDF
255-265
Maksim V. Ostankov, Larisa A. Leonova, Nikolay A. Bondarovich, Lyudmila V. Ostankova, Anatolyi M. Goltsev
PDF
266-276

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Volodymyr S. Lychko, Volodymyr O. Malakhov, Oleksandr M. Sukach
PDF
277-290
 
291-294
 
PDF